การประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองและรับการตรวจประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certify: SSCC)        เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองและรับการตรวจประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certify: SSCC) โดยได้รับเกียรติจากผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์สุรศักดิ์ โกมลจันทร์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ   แพทย์หญิงอารดา โรจนอุดมศาสตร์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ   นางระวีวรรณ พิสิฐพงศ์ธร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  นางสาวสุธาสินี มั่นจิรานุวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ณ ห้องประชุมทองจันทร์ ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

         ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยา และประธานคณะอนุกรรมการโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำเสนอภาพรวมโรงพยาบาล และการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  และนำเยี่ยมชมจุดให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  จากนั้นเข้ารับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อให้สถานบริการสุขภาพในระดับต่างๆสามารถให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ตามมาตรฐาน


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 24/05/2022 16:13 น.