โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564         วันนี้ (2 มิ.ย. 2565) เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2564 ณ ห้องประชุม CC2-801  ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์

         ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดงานปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาที่มีแพทย์ประจำบ้านสำเร็จการฝึกอบรมจะเป็นผู้ดำเนินการจัดงาน แต่ในปีนี้นับเป็นปีแรก   ที่มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี การฝึกอบรม 2564 พร้อมกัน ซึ่งมีแพทย์ประจำบ้านสำเร็จการฝึกอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของแพทยสภา จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาอายุรศาสตร์ จำนวน 5 คน สาขากุมารเวชศาสตร์ จำนวน 2 คน และสาขาศัลยศาสตร์ จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน ดังนี้

  1. นายแพทย์ภาสกร เจริญสักสวรรค์ อายุรศาสตร์
  2. แพทย์หญิงชัญญานุช รักษ์พิทยานนท์ อายุรศาสตร์
  3. นายแพทย์สหรัฐ โยธินนรธรรม อายุรศาสตร์
  4. นายแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีภัทราพันธุ์ อายุรศาสตร์
  5. นายแพทย์พิชญุตม์ ธรรมขันติโชติ อายุรศาสตร์
  6. แพทย์หญิงรัญชนา เข็มเพชร กุมารเวชศาสตร์
  7. แพทย์หญิงผกากรอง พาติกะบุตร กุมารเวชศาสตร์
  8. นายแพทย์ระวิน หาญมนตรี ศัลยศาสตร์
  9. นายแพทย์นภฤทธิ์ วงศ์พาณิชย์ ศัลยศาสตร์
  10. นายแพทย์เยชิ กาแล็กซ์ ศัลยศาสตร์

   

         ในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.รวิสุต เดียวอิศเรศ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ผศ.พญ.วรวรรณ จิตต์ธรรม หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ผศ.นพ.สิรภพ  ทัพมงคล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ และบุคลากรงานการศึกษาหลังปริญญาร่วมแสดงความยินดีกับแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาได้รับมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นชมยินดี

   

   

  ภาพ โดย: งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 02/06/2022 15:18 น.