โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง ธาราบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ         เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565  ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง ธาราบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ณ ห้องบรรยาย 3405/1-2 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ และสระธาราบำบัด อาคารธาราบำบัด

         การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ ผู้อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิงและคณะทำงานที่มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการให้บริการและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง ได้รับความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับธาราบำบัดและธาราพลานามัย สามารถปฏิบัติการวัดและประเมินผลทางกายได้อย่างถูกต้อง

     

    ขอบคุณภาพถ่ายจาก คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 13/06/2022 13:52 น.