การประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2565 “Pediatric Emergency”        เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2565“Pediatric Emergency” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรวรรณ  จิตต์ธรรม หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม CC1-801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 

        การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 แบบ HYBRID MEETING  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กุมารแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน นิสิตแพทย์ และพยาบาลทุกท่านได้เพิ่มพูนความรู้ทางด้านกุมารเวชศาสตร์พร้อม update ความรู้ให้ทันสมัยและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยเด็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 14/06/2022 09:17 น.