มูลนิธิ รพ. มน. มอบเหรียญพระพุทธชินราชทองคำพระราชทานประดิษฐานอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ให้แก่ คุณสุภาภรณ์ กิจพงศ์พันธ์ ผู้มีอุปการคุณ              เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.  ศ.ดร.นพ. ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยโดย คุณขนิษฐา  เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  มอบเหรียญพระพุทธชินราชทองคำพระราชทานประดิษฐานอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ให้แก่ คุณสุภาภรณ์ กิจพงศ์พันธ์ ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณของมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้บริจาคเงินเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 จำนวน 500,002 บาท (ห้าแสนสองบาทถ้วน) เพื่อตอบแทนคุณแก่ผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกรณีพิเศษ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เกริกฤทธิ์  กิจพงศ์พันธ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ ห้องรับรองคณบดี  ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 17/06/2022 11:02 น.