คณะแพทย์ มน. รับการตรวจประเมิน EdPEx 300        เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ และหัวหน้างาน ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx300 รุ่นที่ 5  ในการตรวจเยี่ยมประเมินครั้งนี้ นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น  อาจารย์กิตติพงศ์  เตมียะประดิษฐ์  คุณศุภลักษณ์  โอสถานนท์  ได้รับฟังการนำเสนอกระบวนการและผลลัพธ์ในภาพรวมของคณะ รวมทั้งการสนทนากับทีมบริหารคณะ อาจารย์แพทย์  หัวหน้าภาควิชา ตัวแทนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ทีมงานวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน และเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการต่างๆ  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

        การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ รับรองผลการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงการนำข้อเสนอเสนอแนะไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 21/06/2022 15:29 น.