คณะแพทยศาสตร์ มน. ร่วมนำเสนอการตรวจประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครรัฐ (PMQA) จังหวัดพิษณุโลก        วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ผศ.นพ.บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ร่วมนำเสนอการตรวจประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครรัฐ (PMQA) จังหวัดพิษณุโลก (Site Visit) ในส่วนของการดำเนินงานด้านสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

        ครั้งนี้ได้นำนวัตกรรม น้อง MENU Delivery Robot หรือ  น้องเมนู หุ่นยนต์เพื่อการขนส่งและการสื่อสารทางไกล (MENU ย่อมาจาก Medicine + Engineer + Naresuan University) เป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติคอยติดตามอาการผู้ป่วย ส่งอาหาร ส่งยา หรือการพูดคุยกับผู้ป่วยแบบที่เห็นหน้ากัน ภายในหอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบ (Cohort Ward with IoT) ที่ผ่านมาเกือบสองปี สามารถลดความเสี่ยงจากการสัมผัส การติดเชื้อจากผู้ป่วย สู่บุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 29/06/2022 12:28 น.