คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565           เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565  เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในงานพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตแพทย์ ณ ห้องประชุม ณ ห้อง CC - 802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

           การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ศิษย์ตลอดมา และยังเป็นสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามของไทย  นอกจากจะมีพิธีมอบพานดอกไม้ แด่อาจารย์แพทย์ตามประเพณีแล้ว ยังมีพิธีมอบโล่รางวัล อาจารย์แพทย์ “อาจารย์แพทย์ในดวงใจ” และโล่ประกาศเกียรติคุณด้านความประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรม จากแพทยสภา และคณะแพทยศาสตร์ รวมถึงประกาศนียบัตรแก่นิสิตแพทย์ที่ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2563 ตลอดจนตัวแทนนิสิตจากชมรมต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูคุณงามความดีต่อผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ต่อไป ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้ยึดหลักมาตรการ D-M-H-T-T  อย่างเคร่งคัด เพื่อความปลอดภัย


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 01/07/2022 16:06 น.