ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร           เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565   รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์  คชรัตน์  รองคณบดีฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  คุณขนิษฐา  เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ และ คุณเนตรญา  วิโรจวานิช  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค  จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้ป่วย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านต่าง ๆ โดยมี คุณรัตนา​  จิระเดชประไพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และ คุณวรรณา  พิมพานุวัตร หัวหน้างานการพยาบาล จักษุ โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้มอบ ตามความประสงค์ของคุณพ่อพัลลภ  ประชาสิทธิศักดิ์ (ผู้วายชนม์ )ณ  วัดสระแก้วปทุมทอง   จังหวัดพิษณุโลก


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 04/07/2022 15:35 น.