กิจกรรม CSSD Quality Improvement Program: Consultation Program for APSIC COE        เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์  คชรัตน์  รองคณบดีฝ่ายการแพทย์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นประธานเปิดกิจกรรม "CSSD Quality Improvement Program: Consultation Program for APSIC COE'   โดย พว.นิตยา ฉันทกิจ ผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ. และผู้เชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ มาบรรยายให้ความรู้  ณ ห้อง 414 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ปราศจากเชื้อสำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ให้กับบุคลากรในหน่วยงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ รวมถึงผู้ใช้เครื่องมือจากหน่วยงานอื่น เช่น ห้องผ่าตัด ทันตกรรม ศูนย์ส่องกล้อง เป็นตัน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ ส่ง และรับเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อให้การจัดการเครื่องมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตลอดกระบวนการ


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 12/07/2022 16:21 น.