โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารทางการพยาบาล        เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2565   ศ.ดร.นพ..ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  เป็นประธานเปิด โครงการการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารทางการพยาบาล  โดยมีคุณธงวิไล กันทะสอน  รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบริหาร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุม ณ ห้อง CC - 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

           การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร นักวิชาการอิสระ  มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง คุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล   เภสัชกรพิชญ์สิทธิ์ อุดมนุชัยทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ แนวทางและวิธีการสร้างนวัตกรรมในงาน    เภสัชกรหญิงกนกวรรณ แพรขาว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้เครื่องมือคุณภาพสำหรับผู้บริหาร  และ พว.ขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเรื่อง การบริหารความขัดแย้งและเจรจาไกล่เกลี่ย    ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติที่ดีและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารการพยาบาล สามารถเชื่อมโยงนโยบายการบริหารการพยาบาลในหน่วยงานและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความสามารถในการอํานวยการ ประสานการจัดบริการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 22/07/2022 13:59 น.