โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2565        เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30  น. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมZoom และรูปแบบออนไซต์  ณ ห้อง CC - 802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

      การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดโดยคณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจในแนวทางการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง   มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยอย่างสูงสุด


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 22/07/2022 16:28 น.