ประเมินมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย       เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม   ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงละออ  ชมพักตร์  หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา พร้อมทีมอาจารย์แพทย์  บุคลากรภาควิชาพยาธิวิทยาและบุคลากรฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจโครงการประเมินมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฎิบัติการ โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  ในการตรวจเยี่ยมประเมินครั้งนี้ นำโดย นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ และกรรมการตรวจประเมินฯ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค   แพทย์หญิงสมฤทัย  ช่วงโชติ กรรมการตรวจประเมินฯ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค  นายแพทย์การันต์  ไพสุขศานติวัฒนา     ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ และกรรมการตรวจประเมินฯสาขาพยาธิวิทยาคลินิก  นายแพทย์ปิติพัฒก์ ชำนาญเวช  กรรมการตรวจประเมินฯ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก  ได้รับฟังการนำเสนอการดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค (AP) ของหน่วย พยาธิวินิจฉัย ภาควิชาพยาธิวิทยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงละออ ชมพักตร์   และ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก ของฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย แพทย์หญิงธันยาสิริ จินดายก  ณ ห้องประชุม CC2-414 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  พร้อมทั้งเยี่ยมชมการปฎิบัติงาน  ณ  ภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 6 และ ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

        การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์แพทย์สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค และสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก รวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ มีความตระหนักถึงการให้บริการที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือต่อผู้ที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 25/07/2022 17:20 น.