วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 32 ปี   

      เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีวางพานพุ่มจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  สำหรับในปีนี้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 6 ท่าน และ 4 หน่วยงาน บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ 21 ท่าน บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน 30 ท่าน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

   

      การนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์  บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม พร้อมทีมบุคลากรและนิสิตแพทย์ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวร และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และผู้เข้ารับโล่เกียรติยศ ประเภทหน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ บริษัท มาดามฟิน จำกัด ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ด้านสนับสนุนทุนการศึกษา ได้แก่ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช  ด้านสนับสนุนทางการแพทย์  ได้แก่  พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองดี อนีโฆ )  และ คุณพรรณราย  พหลโยธิน  ประเภทบุคลากรดีเด่น (สายวิชาการ) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม   ประเภทบุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน) ด้านบริหารดีเด่น ได้แก่  เภสัชกรหญิงดวงดาว  วงศ์จำปา  ด้านบริการดีเด่น ได้แก่ เภสัชกรหญิงสาลินี  ภักดีอาษา  ด้านวิชาชีพเฉพาะดีเด่น  ได้แก่  นายวีรวัตร แสนบุญเลิง  ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

   

   

  ข่าว/ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์

  ภาพ/งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร,

  นายธนศักดิ์ คุ่ยเจริญ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะแพทยศาสตร์

     


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 03/08/2022 17:49 น.