โครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ ประจำปี 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร        เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ ประจำปี 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมทองจันทร์ ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

       การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตาม นโยบายการบริหารจัดการของคณะแพทยศาสตร์ รวมถึงสิทธิ สวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนการจัดการศึกษา บทบาทความรับผิดชอบในตำแหน่งอาจารย์ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงาน อันจะเป็นกำลังสำคัญต่อการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อพันธกิจด้านต่าง ๆ ของ คณะแพทยศาสตร์  และเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ต่อไปในอนาคต


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 02/08/2022 13:36 น.