คณะแพทยศาสตร์ รพ.มน. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณาจารย์และนิสิตจากสหภาพยุโรป (Aston University ประเทศอังกฤษ, I+MED S.Coop Pequena ประเทศสเปน ,Technicka Univerzita V Liverci ประเทศสาธารณรัฐเชค เยี่ยมชมการทำงานด้านการวิจัยทางการแพทย์ ด้านจักษุวิทยา        เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565  รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์   อ.นพ.คณินท์  เหลืองสว่าง  หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พร้อมทีมอาจารย์แพทย์และบุคลากรให้การต้อนรับ ทีมวิทยากรคณาจารย์ นิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำโครงการสนับสนุนทุนวิจัยจาก Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff exchange (RISE) จาก European Commission จัดโดยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวัสดุชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งทีมคณาจารย์และนิสิตจากสหภาพยุโรป (Aston University ประเทศอังกฤษ, I+MED S.Coop Pequena ประเทศสเปน ,Technicka Univerzita V Liverci ประเทศสาธารณรัฐเชค ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน กว่า 40 คน  ได้เข้าศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยาย พร้อมกับเยี่ยมชมการทำงานด้านการวิจัยทางการแพทย์ ด้านจักษุวิทยา ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และการวิจัยส่วนต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 05/08/2022 17:19 น.