บริษัท Hexa Ceram และทันตแพทย์ ร่วมมอบเงินบริจาค ให้กองทุนเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ มน.            วันนี้ (10 สิงหาคม 2565 )เวลา 10.00 น.  บริษัท Hexa Ceram  และทันตแพทย์   ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 21,600  บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)ให้กับกองทุนเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้ป่วยในด้านต่าง ๆ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ และคุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ  คณะแพทยศาสตร์  เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

           โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 10/08/2022 10:34 น.