โครงการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน       วันนี้(11 สิงหาคม 2565 ) เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน โดยคุณเนตรญา  วิโรจวานิช  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุม CC2-801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

       การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ และทราบข้อมูลพื้นฐานด้านสมรรถภาพทางกายเป็นข้อมูล ในการส่งเสริมด้านสุขภาพและป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมหรืออาการทางระบบกระดูก โครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงาน  กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร โดย คณะอาจารย์และนิสิตภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  การตรวจประเมินตรวจสมรรถภาพทางกายของคนวัยทำงาน การแปลผลตรวจสมรรถภาพทางกายพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

     


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 11/08/2022 16:39 น.