รพ.มน.กับ 4 รางวัล ระดับชาติ จากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยา และประธานคณะอนุกรรมการโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คุณเนตรญา  วิโรจวานิช  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พร้อมทีม เข้าร่วมรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพเป็น ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข Standard Stroke Center Certification : SSCC  ระดับ 5 ดาว โดยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข โดยมีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2568    ได้รับรางวัล THAILAND ANGEL AWARDS 2021 ในระดับรางวัลทองคำ (GOLD Status) พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และได้มาตรฐานเทียบเคียงระดับนานาชาติโดยรับรางวัล WSO ANGEL AWARDS 2021 ในระดับรางวัลทองคำ (GOLD Status)  และ รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการประกวดผลงานนวัตกรรม ANGELs INNOVATIVE AWARDS 2022 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท จากผลงานชุดความรู้โรคหลอดเลือดสมองโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ : Service Innovation  จาก นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  ณ ห้องประชุมดอนเมืองบอลรูม ชั้น 1  โรงแรมอมารี  ดอนเมือง  แอร์พอร์ต  กรุงเทพ


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 16/08/2022 11:14 น.