งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ รพ.มน. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี ให้กับบุคลากรทางการแพทย์          เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 และ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากการให้บริการผู้ป่วย  เพื่อให้บุคลากรมีภูมิคุ้มกันต่อโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีโดยพิจารณาจากปีเกิดดังนี้ บุคลากรที่เกิดก่อนปี 2536 กำหนดรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม ระยะห่าง 0  1  และ 6 เดือน (ยกเว้นมีประวัติได้รับวัคซีนมาแล้วอย่างชัดเจน) จำนวน  370 คน บุคลากรที่เกิดตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นไป กำหนดให้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีกระตุ้น 1 เข็ม จำนวน 90 คน ทั้งนี้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 29/08/2022 15:40 น.