ประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 18         เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ พิเชษฐ์  วัฒนไพโรจน์รัตน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่18 เรื่อง  “Hemoglobin Variants and At-risk Couple Determination”      โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพล วอง หัวหน้าหน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย  ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

     

         การจัดการประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรในหน่วยงานสาธารณสุขในเขตภาคเหนือตอนล่างได้แก่แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล ป้องกัน และควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียของประชากรในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะนำไปสู่การตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 29/08/2022 16:20 น.