คณะและหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดี ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์        เมื่อวันที่ 1กันยายน 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของคณะและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  รศ.ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลสม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.ทพ.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ  คณบดีคณะทันตแพทยศาตร์ และ ตัวแทน รศ.ดร.พูลสูข หิงคานนท์  อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย  เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์  ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 05/09/2022 11:33 น.