คณะและหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดี ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์    เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของคณะและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ รศ.ดร.ศุภวิทู  สุขเพ็ง  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์   ดร.นพดล จำรูญ  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมทีมผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์  รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์  ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา และ คุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล  งานประกันคุณภาพ  คณะแพทยศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย  เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์  ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 09/09/2022 23:00 น.