คณะและหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดี ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์         เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของคณะและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ นายธรรมรัตน์ เพชรี  สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก  พร้อมทีมบุคลากร รพ.สต. และงานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ รพ.มน.    ผศ.พญ.วรวรรณ จิตต์ธรรม หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์และอาจารย์แพทย์   ผศ.พญ.ละออ ชมพักตร์หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาและอาจารย์แพทย์    ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ผอ. สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า พร้อมทีมคณะกรรมการสถานฯ นพ.สุรชัย เดชอาคม หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาพร้อมอาจารย์แพทย์   งานบริหารค่ารักษาพยาบาล  มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย  เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์  ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 09/09/2022 12:37 น.