คณะและหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดี ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์          เมื่อวันที่  7-8 กันยายน 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของคณะและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่   งานการพยาบาล โสต ศอ นาสิก   งานการพยาบาลสูติ-นรีเวช  งานเภสัชกรรม  ผศ.นพ.อรรถกร จารุศรีวรรณาและพญ.สุวรรณิการ์ ปาลี   ผศ.(พิเศษ)นพ.ชัยกิจ อุดแน่น  ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  และ งานแพทยศาสตรศึกษา   คณะแพทยศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย  เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์  ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 09/09/2022 12:35 น.