คณะแพทยศาสตร์ ประชุมและหารือและวางแผนนโยบายและกลยุทธ์ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร         เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565  เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย วิชัย รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสประชุมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ร่วมกับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

         การจัดการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและวางแผนนโยบายและกลยุทธ์การทำงานคณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  และเพื่อสร้างความเข้าใจถึงทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ณ ห้องประชุม CC2-414 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 13/09/2022 17:49 น.