กิจกรรมงานคุณภาพเชิงปฏิบัติการ (สำหรับพยาบาล) “สนุกกับชีวิตเพื่อพิชิตมาตรฐาน : Enjoy your life for high standard"       เมื่อวันที่  15 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นางเนตรญา วิโรจวานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมงานคุณภาพเชิงปฏิบัติการ (สำหรับพยาบาล)“สนุกกับชีวิตเพื่อพิชิตมาตรฐาน : Enjoy your life for high standard" โดยมี นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านคุณภาพ กล่าวรายงาน       ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3  อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

       การจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ประมาณ 480 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานที่สำคัญ สามารถนำความรู้ ไปพัฒนาคุณภาพบริการ โดยมีรูปแบบการบรรยายและกิจกรรมแบ่งกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจมาตรฐานต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม อีกทั้งมีกิจกรรมสนุกๆ เช่น ICE Breaking เกมส์ และของรางวัลมากมาย เพื่อทำให้เพิ่มบรรยากาศที่ดีในการจัดกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 15, 16, 22, 26, 29 และ 30 กันยายน 2565 และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้ร่วมเข้าอบรม ได้เรียนรู้มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย 9 ข้อ และ ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (Patient and Personnel Safety : 2P Safety) ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการพัฒนา เปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิธีการ จนเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และการบริการที่ดี


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 16/09/2022 14:46 น.