กิจกรรม "วันมหิดล" ประจำปี 2565 เรื่อง Preventive medicine          เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "วันมหิดล" ประจำปี 2565 เรื่อง Preventive medicine   โดยมี พญ.แพรว สุวรรณศรีสุข ประธานจัดโครงการวันมหิดล กล่าวรายงาน  ณ บริเวณโถงหน้ามูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1

         การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายเภสัชกรรม ภาควิชาจักษุวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา นิสิตแพทย์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ประชาชน และบุคลากรนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมจำนวนประมาณ 200 คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการตรวจสุขภาพ  ตรวจวัดความดันโลหิต  ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ตรวจประเมินดัชนีมวลกาย ตรวจจอประสาทตา นิทรรศการ "ป้องกันอย่างไร ไม่ให้เกิดโรคร้ายแรง" ภาควิชาพยาธิวิทยา ให้ความรู้ เรื่อง อาหารในการป้องกันการเกิดเบาหวาน และความดันโลหิตสูง  โดยงานโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ การสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การคัดกรองสุขภาพ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 22/09/2022 18:16 น.