คณะและหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดี ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์        เมื่อวันที่ 12-30 กันยายน 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของคณะและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่   ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  ผศ.พญ.ณัฐกาญจน์  ตั้งเบญจผล  อาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา   งานกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดและกายอุปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ฉือจี้พิษณุโลกและชมรมจิตอาสาพระนเรศวร  ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  งานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหาร  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์     รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์   ผศ.ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร  รศ. ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร   ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ผศ.ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  พร้อมทีมผู้บริหาร  รศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร  และ พญ.อรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก  มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย  เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์  ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 21/10/2022 18:18 น.