การประชุมใหญ่ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Challenges in Surgical Management of Congenital Heart Disease in The Rural Area”         เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565  เวลา 08.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี 2565  ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Challenges in Surgical Management of Congenital Heart Disease in The Rural Area” ซึ่งจัดโดยชมรมศัลยแพทย์โรคหัวใจแต่กำเนิด (Thai Society of Pediatric and Congenital Heart Surgery) ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ณ โรงแรม แกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก

        การจัดการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผ่าตัด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเด็ก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 26/09/2022 16:38 น.