“โครงการกายอุปกรณ์สำหรับเด็กพิการที่มีปัญหาความยากลำบากด้านการเคลื่อนไหว จ.พิษณุโลก”       เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ  ผู้เข้าร่วม“โครงการกายอุปกรณ์สำหรับเด็กพิการที่มีปัญหาความยากลำบากด้านการเคลื่อนไหว จ.พิษณุโลก”    โดย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  และนายแพทย์พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงาน  ณ บริวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 (หน้ามูลนิธิ รพ.มน.)

        การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กที่มีความพิการด้านร่างกายประเภทที่ 4  ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ติดเตียง ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันไม่ได้ เนื่องจากไม่สามารถนั่งเองทรงตัวเองได้ มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากทีมสหวิชาชีพ โดยเริ่มจากการสำรวจเยี่ยมบ้านประเมินลักษณะความพิการ ผลิตเก้าอี้ที่นั่งดัดแปลงช่วยในการปรับท่านั่งและอุปกรณ์เสริมเฉพาะราย ชุดอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยสนับสนุนการรักษาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กระตุ้นพัฒนาการของเด็ก และสนับสนุนคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวดีขึ้นลดความเสี่ยงในการเป็นแผลกดทับ แผลติดเชื้อต่าง ๆ  ทำให้คุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ และครอบครัว มีความสุขกายและสุขใจได้มากขึ้น บุคลากรได้พัฒนา และสร้างสรรค์งานในวิชาชีพเพื่อผู้ป่วย นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้จากอาจารย์แพทย์และทีม โครงการนี้เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ 3 ป. ได้แก่ ประโยชน์ต่อตนเอง ประโยชน์ต่อผู้ป่วย และประโยชน์ต่อสังคม ตอบโจทย์ทุกมิติของสุขภาวะที่ดีที่อยากให้มีเกิดขึ้นโดยทั่วกัน

        ผลการดำเนินงาน โครงการดังกล่าวได้รับความสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลก เป็นจำนวนเงิน 498,600 บาท โดยความร่วมมือระหว่างภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ หน่วยกิจกรรมบำบัดและกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7 จังหวัดพิษณุโลก  มีเด็กพิการทางด้านร่างกายเข้าเกณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จำนวน 30 ราย ใช้ระเวลาดำเนินการ 1 ปี จึงแล้วเสร็จ   เป็นที่มาของการส่งมอบเก้าอี้ที่นั่งดัดแปลงและอุปกรณ์เสริมช่วยหยิบจับที่ต้องจัดทำขึ้นเฉพาะรายเพื่อให้กลุ่มเด็กพิการและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 07/10/2022 12:33 น.