ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 10       วันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  เป็นประธานเปิดโครงการ ประเพณีรับน้องนิสิตแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  “รับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 10"  ในช่วงแรกมีกิจกรรมเล่าประสบการณ์จากอาจารย์สู่นิสิตแพทย์   โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.รวิสุต เดียวอิศเรศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและคุณภาพ  ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา  อาจารย์แพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน พญ.ฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา  อาจารย์แพทย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร   มาเล่าเรื่องราวประสบการณ์จากอาจารย์สู่นิสิต  แนะนำการใช้ชีวิตและการเรียนแพทย์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

   

       จากนั้นในเวลา  20.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรคณบดีพร้อมทีมผู้บริหารและอาจารย์แพทย์  ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ และประเพณีรับน้องเข้าวัง อันเป็นอัตลักษณ์ที่สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นแพทย์พระนเรศวร ในการต้อนรับน้องใหม่นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 อย่างเป็นทางการ โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า ร่วมแสดงความยินดีภายในงาน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับนิสิตแพทย์ใหม่เข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของแพทย์พระนเรศวร อีกทั้งทุกศูนย์แพทย์จะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของแพทย์นเรศวรอย่างแท้จริง

   

   

   

  ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

               งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

   


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 17/10/2022 14:12 น.