แสดงความยินดี ผศ.ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร         เมื่อวันที่ 18  ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ภาณุ พุทธวงศ์   ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 20/10/2022 08:48 น.