ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน จำนวน 100,000บาท ให้ รพ.มน.       เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565  นพ.พิพัฒน์  ทองน้อย  บริจาคเงิน จำนวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทาง การแพทย์ โดยมี  นพ.วินัฐ  แก้วตัน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลัง นพ.ภูศิษฏ์  เรืองวาณิชยกุล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณ หน้าห้องมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

       โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 25/10/2022 13:56 น.