ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน จำนวน 10,000บาท ให้มูลนิธิ รพ.มน.       เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 คุณอุ่นเรือน พรวนต้นไทร บริจาคเงิน จำนวน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมี  รศ.พญ.รสสุคนธ์  คชรัตน์ เลขานุการและกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณ หน้าห้องมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

        มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

     


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 25/10/2022 14:17 น.