โครงการพัฒนาศักยภาพและการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยเด็ก child abuse แบบองค์รวมของทีม สหสาขาวิชาชีพ          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565   เวลา 09.00 น. ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยเด็ก child abuse แบบองค์รวมของทีมสหสาขาวิชาชีพ  โดย ผศ.พญ.กาญจ์รวี  สังข์เปรม อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์และผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม CC2-801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร

            การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.พญ.วนิดา  เปาอินทร์ กุมารแพทย์เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองเด็ก มาบรรยายให้ความรู้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน และทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้เพิ่มศักยภาพและสามารถดูแลเด็กที่ถูกทารุณกรรมได้อย่างถูกต้องและเพื่อวางแผนในการจัดตั้งทีม child protective care unit ในการดูแลเด็กที่โดนทารุณกรรมและประสานงานไปยังหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 28/10/2022 11:36 น.