Communication Skill for Service Excellence         ฝ่ายการพยาบาล  มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย นางเนตรญา วิโรจนวานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พร้อมทีมบริหารฝ่ายการพยาบาล จัดโครงการ “Communication Skill for Service Excellence.” ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า อาทิ พยาบาลผู้ป่วยนอกทุกแผนก  แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล งานตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เจ้าหน้าที่เปล พนักงานขับรถ จำนวนกว่า 200 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น เมื่อวันที่ 20, 21, 27, 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 7 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

            โครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยุทธพงศ์ พุทธรักษา มาให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีและ Work Shop ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และความสนุกสนานตลอดการบรรยาย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการสื่อสารสำหรับผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 28/10/2022 14:53 น.