กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565       เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 ณ วัดปากพิงตะวันตก ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

       ในการนี้ ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 โดยกฐินสามัคคีในครั้งนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน คณบดี ผู้อำนวยการ นิสิตและบุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันทำบุญตามกำลังศรัทธา เพื่อสมทบทุนจัดสร้างวิหารหลวงพ่อฉัตรแก้ว (ขาว) และสืบสานประเพณีอันดีงามของประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ในอันที่จะนำไปสู่การทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป สำหรับกฐินสามัคคีมียอดรวมสุทธิ 730,582.75 บาท และยอดทำบุญกฐินของมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นมียอดสุทธิเท่ากับ 223,389 บาท

   

   

  ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 03/11/2022 12:21 น.