โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ สู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค ยกระดับสุขภาพประชาชนโดยการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง ครั้งที่1       เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ผศ.พญ.จุลินทร  สำราญ รองคณบดีฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ สู่ประชาชนในส่วนภูมิภาคยกระดับสุขภาพประชาชนโดยการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง ครั้งที่1  จัดโดยภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี  โดยมี รศ.นพ.ปิติ รัตนปรีชาเวช หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุม CC2-801 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

        การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565  ซึ่งมีการบรรยายทางวิชาการ นำโดย ศ.นพ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.(พิเศษ) นพ.พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ โรงพยาบาลราชวิถี และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วประเทศ   และการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสาธิตการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้องในผู้ป่วย รวมถึงการตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำผู้ป่วยหลังผ่าตัด  การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและแบ่งปันองค์ความรู้ใหม่ทางออร์โธปิดิกส์ และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์  เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาวิธีการดูแลรักษาและสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยต่อไป

   

  ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

                 งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 07/11/2022 15:52 น.