ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร มอบเงินบริจาค จำนวน 53,831.25 บาท ให้กับมูลนิธิ รพ.มน.        เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  2565   เวลา 10.00 น.  ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร มอบเงินบริจาค จำนวน 53,831.25  บาท  (ห้าหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รศ.พญ.รสสุคนธ์  คชรัตน์ เลขานุการและกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณ หน้าห้องมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     

        มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 07/11/2022 15:24 น.