การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพตำบลท่าโพธิ์       วันนี้ (7 พ.ย.65) งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้เป็นวิทยากรร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพตำบลท่าโพธิ์   โดยมี นายธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์  เป็นประธานเปิดงาน  การจัดงานในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ตัวแทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชมรมผู้สูงอายุ ผู้แทน อสม.ทั้ง 11 หมู่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อ สะท้อนข้อมูลสุขภาพและระดมความคิดเห็นของหน่วยงาน องค์กร กลุ่มประชาชน และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมวิเคราะห์ จัดลำดับปัญหา และนำเสนอโครงการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพโดยการสนับสนุนงาบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบล โดยแบ่งแผนงานโครงการเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย

  1.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข

  2.สนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดาเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่

   3.เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

    4.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

    5.กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่  6.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

  เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว จะรวบรวมแผนงาน โครงการ เสนอขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบลในลำดับต่อไป


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 07/11/2022 16:36 น.