กิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี 2565         เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00น.   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก  ปี 2565  นำโดย และ อาจารย์แพทย์หญิงศรินยา  สัทธานนท์ และอาจารย์แพทย์หญิงแพรว  สุวรรณศรีสุข  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม  ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

         การจัดโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว  คัดกรองเบาหวานขึ้นตา โดยภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  ตรวจวัดความดันโลหิต คำนวณดัชนีมวลกายการให้ความรู้เกี่ยวกับยาและโภชนาการ การรักษาและป้องกันโรคเบาหวานจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การตอบคำถามชิงรางวัล ฯลฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ขยายผลสู่ชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

   

  ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

               งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 10/11/2022 15:52 น.