ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้ รพ. มน. จำนวน 105,000 บาท        เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2565  คุณรชาดา  ธนาธันฐ์  และคุณ อาภา  ธนาธันฐ์  มอบเงินบริจาค จำนวน 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) ให้กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ โดยมี คุณวสี  เลิศขจรสิน   รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ  ณ บริเวณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา1  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 11/11/2022 16:33 น.