โครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2565 “What if in Medicine”       เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุลินทร สำราญ รองคณบดีฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2565 “What if in Medicine” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ห้องประชุม CC2-802 (ห้องสโลป) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

   

        การจัดโครงการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ รวมถึงแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน และนิสิตแพทย์ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีอาจารย์แพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญของภาควิชาอายุรศาสตร์  และได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างสถาบันร่วมบรรยายให้ความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน เพิ่มพูนความรู้ด้านอายุรศาสตร์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ใหม่ทางอายุรศาสตร์ สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาวิธีการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วย ทั้งนี้ภาควิชาฯ ยังมุ่งพัฒนาความรู้ให้กับนิสิตแพทย์ โดยให้นิสิตแพทย์เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ และจัดกิจกรรม Medicine tournament เพื่อแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการอายุรศาสตร์ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมฟังบรรยายอีกด้วย

   

   

  ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

   

               งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 18/11/2022 18:43 น.