กองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ รพ.มน.         เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน 2565 กองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบบริจาค ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 5,051.51 บาท (ห้าพันห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)โดย ผศ.นพ.วีระพงษ์  ประยูรเสถียร ประธานกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้มอบ และได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์  เลขานุการและกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และ คุณขนิษฐา  เมฆอรุณกมล  กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณหน้าห้องมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา1  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     

         ทั้งนี้กองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์นำรายได้จากกองทุนหลังหักค่าใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณจำนวน ร้อยละ 5 มอบให้กับมูลนิธิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสมทบทุนสร้างประโยชน์ให้กับผู้ป่วยยากไร้ และโรงพยาบาลตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ฯ และนอกจากนี้ยังได้จัดสรรเงินรายได้ส่วนอื่นเพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ ตามความเหมาะสม


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 28/11/2022 14:49 น.