ชมรม PHIT PLUS พิษณุโลก นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการเดินแบบกิตติมศักดิ์ จำนวน 20,000 บาท มอบให้ รพ.มน. เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์         เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2565 ชมรม PHIT PLUS พิษณุโลก  นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการเดินแบบกิตติมศักดิ์ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) มอบให้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  โดยมี รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร  และ นพ.พิเชษฐ์  วัฒนไพโรจน์รัตน์  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับมอบ  ณ บริเวณ สำนักงานผู้อำนวยการ  ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

          โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 01/12/2022 10:43 น.