ประเมินมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย       เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.พญ.จุลินทร  สำราญ รองคณบดีฝ่ายคลัง คณะแพทยศาสตร์    ผศ.นพ.วีระพงษ์  ประยูรเสถียร  หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์  ผศ.นพ.จตุวิทย์  หอวรรณภากร อาจารย์แพทย์ภาควิชานิติเวชศาสตร์ และบุคลากรภาควิชานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฎิบัติการ โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  ในการตรวจเยี่ยมประเมินครั้งนี้ นำโดย นพ.ณัฐ  ตันศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ และกรรมการตรวจประเมินฯ สาขานิติเวชศาสตร์  และพญ.ปรียาพรรณ  เพชรปราณี กรรมการตรวจประเมินฯ สาขานิติเวชศาสตร์   และได้รับฟังการนำเสนอการดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการ สาขานิติเวชศาสตร์  โดยผศ.นพ.วีระพงษ์  ประยูรเสถียร  หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์   ณ ห้องประชุม CC2-414 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  พร้อมทั้งเยี่ยมชมการปฎิบัติงาน  ณ  ภาควิชานิติเวชศาสตร์   ชั้น 3 อาคารบริการ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     

        การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิติเวชแพทย์ผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ ภาควิชานิติเวชศาสตร์   และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในหน่วยงาน มีความตระหนักถึงการให้บริการที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้รับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 26/01/2023 16:18 น.