การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านฯ สาขากุมารเวชศาสตร์  วันนี้ (30 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. รศ.พญ.จิรนันท์ วีรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์โดย เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์  ทั้งแบบ Onsite และ Online โดยมี ผศ.พญ.วรวรรณ จิตต์ธรรม  หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์กล่าวต้อนรับ พร้อมกับนำเสนอนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ ของภาควิชา ณ Telemedicine 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ในการนี้ รศ.พญ.ธิติมา เงินมาก ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากุมารเวชศาสตร์ ได้กล่าวถึงภาพรวม

  ของการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ จากนั้น ผศ.พญ.ญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ประธานหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ ได้กล่าวถึงรายละเอียดของหลักสูตร อาทิ นโยบายและกระบวนการรับเข้า แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร และกระบวนการฝึกอบรม  การวัดและประเมินผลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ

  จากนั้นได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และแพทย์ประจำบ้าน ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานภายใน ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้างานจากหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 6 แห่ง แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ฯลฯ  รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก อาทิ นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท นายแพทย์เชี่ยวชาญ ตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พญ.สุภาพร ปรางค์เจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อาจารย์นายแพทย์กฤษฎา สระใจ ตัวแทนโรงพยาบาลสถาบันพี่เลี้ยง รพ.พุทธชินราช

  รองศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพล อุปลา ตัวแทนโรงพยาบาลสถาบันพี่เลี้ยง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวรวีวรรณ แดงรัสมี ตัวแทนผู้ปกครองผู้ป่วย ผศ.นพ.วิทวัส  ลออคุณ อาจารย์แพทย์ หัวหน้าหน่วยโรคหัวใจเด็ก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต และตัวแทนบัณฑิต

  สรุปผลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ในครั้งนี้ทางผู้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 30/01/2023 19:20 น.