คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้กำลังใจนิสิตและบุคลากร มน. ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

(No. 163 of visitors)

   วันนี้ (10 มิถุนายน 2564) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้กำลังใจผู้บริหาร  บุคลากร และนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร    ซึ่งเข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-19  เข็มที่ 1 จำนวน 146 คน    เข็มที่ 2 จำนวน 527 คน รวม 673 คน   ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 10 มิ.ย. 2564 เวลา 19.31 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

Announcements/Orders


Faculty Hymn