สงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัลด้านการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือสมอง
รางวัลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
รางวัลโรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (Silver) ปี 2566
วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พันธกิจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Faculty of Medicine Naresuan University

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

Organizational Structure - Faculty of Medicine

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University Hospital

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

Departments - Faculty of Medicine

ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์

Academic Affairs

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

Administrative Sections - Faculty of Medicine

จิตอาสา

Naresuan Volunteers Club

MED NU Stories

PR News

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มน. เพื่อประชาชน

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มน. เพื่อประชาชน

(No. 4,114 of visitors)

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่

ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทย์ ม.นเรศวร

จัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มน. เพื่อประชาชน

ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบพัฒนานิสิตและกิจการนิสิต X แพทยศาสตรศึกษา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบพัฒนานิสิตและกิจการนิสิต X แพทยศาสตรศึกษา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567

(No. 215 of visitors)

ขอแสดงความยินดีกับ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์

ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผลงาน ระบบพัฒนานิสิตและกิจการนิสิต X แพทยศาสตรศึกษา

จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม  2567

ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

(No. 499 of visitors)

สืบสานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 10 เมษายน 2567  เวลา11.30-15.00น.

ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ9 ชั้น3 อาคารสิรินธร

 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ขอแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน ระบบจองยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน ระบบจองยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

(No. 461 of visitors)

ขอแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์

ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์

ประเภทงาน วรรณกรรม  ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ชื่อผลงาน ระบบจองยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดีกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน คอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบติดตามรายงานตัวชี้วัดสารสนเทศ ด้านการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ขอแสดงความยินดีกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน คอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบติดตามรายงานตัวชี้วัดสารสนเทศ ด้านการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

(No. 491 of visitors)

ขอแสดงความยินดีกับ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์

ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน คอมพิวเตอร์

ผลงาน ระบบติดตามรายงานตัวชี้วัดสารสนเทศ

ด้านการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ขอแสดงความยินดีกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน คอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบติดตามรายงานตัวชี้วัดสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ขอแสดงความยินดีกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน คอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบติดตามรายงานตัวชี้วัดสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

(No. 407 of visitors)

ขอแสดงความยินดีกับ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์

ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน คอมพิวเตอร์

ผลงาน ระบบติดตามรายงานตัวชี้วัดสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

 • ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มน. เพื่อประชาชน

  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ ในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มน. เพื่อประชาชน

  (No. 4,114 of visitors)

 • ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบพัฒนานิสิตและกิจการนิสิต X แพทยศาสตรศึกษา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567

  ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบพัฒนานิสิตและกิจการนิสิต X แพทยศาสตรศึกษา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567

  (No. 215 of visitors)

 • ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

  ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

  (No. 499 of visitors)

 • ขอแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน ระบบจองยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

  ขอแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน ระบบจองยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

  (No. 461 of visitors)

 • ขอแสดงความยินดีกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน คอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบติดตามรายงานตัวชี้วัดสารสนเทศ ด้านการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

  ขอแสดงความยินดีกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน คอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบติดตามรายงานตัวชี้วัดสารสนเทศ ด้านการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

  (No. 491 of visitors)

 • ขอแสดงความยินดีกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน คอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบติดตามรายงานตัวชี้วัดสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

  ขอแสดงความยินดีกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน คอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบติดตามรายงานตัวชี้วัดสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

  (No. 407 of visitors)

News

สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567

สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567

(No. 475 of visitors)

   วันนี้ (10 เม.ย.67  ) เวลา13..30 น. ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ประเพณีสงกรานต์คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี2567  โดยมีผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้อาวุโส  ได้แก่  ศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย  อดีตคณบดี ลำดับที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ,รศ.พญ.สุวรรณี อุทัยแสงสุข  อาจารย์แพทย์อาวุโส  และผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์   พร้อมกล่าวอวยพร บุคลากรที่มาร่วมงานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

สุขสราญ สงกรานต์ มอนอ ประจำปี 2567

สุขสราญ สงกรานต์ มอนอ ประจำปี 2567

(No. 429 of visitors)

    วันนี้ (10 เม.ย.67) เวลา 08.30 น. รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นประธานเปิดงานสุขสราญ สงกรานต์ มอนอ ประจำปี 2567 โดยมีผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมงาน ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

   ในการนี้ ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์  พร้อมตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมงาน สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานประกอบด้วย การตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  พระสงฆ์จำนวน  9 รูป  สรงน้ำพระพุทธรูปและรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีมอบพวงมาลัยของที่ระลึกและขอพรจากท่านอธิการบดีและท่านผู้อาวุโส  ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสุขและงดงามสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยต่อไป

คณะกรรมการ (คปอ.) คณะแพทย์ รพ.มน. ลงพื้นที่มอบโปสเตอร์ให้ความรู้และมอบของเพื่อเป็นกำลังใจกับบุคลากรผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง

คณะกรรมการ (คปอ.) คณะแพทย์ รพ.มน. ลงพื้นที่มอบโปสเตอร์ให้ความรู้และมอบของเพื่อเป็นกำลังใจกับบุคลากรผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง

(No. 420 of visitors)

    วันนี้ (9 เม.ย.67) เวลา 09.00 น. คณะกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) นำโดย ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย และประธานกรรมการ (คปอ.) พร้อมทีมคณะกรรมการ ลงพื้นที่มอบโปสเตอร์ให้ความรู้ และมอบสิ่งของบริจาคเพื่อเป็นกำลังใจกับบุคลากรผู้ปฎิบัติงาน ในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง ได้แก่ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อกลาง (CSSD)   ห้องซักฟอก พนักงานบ้านพักเก็บขยะ คนสวน พนักงานรักษาความปลอดภัย  

    สำหรับการปฏิบัติตนในช่วงหน้าร้อนเพื่อป้องกัน“โรคฮีทสโตรก”  หรือ “โรคลมแดด”   คือ อย่าอยู่กลางแจ้งนานเกินไป หากต้องตากแดดควรใช้ร่มหรือสวมหมวก ดื่มน้ำให้มาก ๆ ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำคลุมบริเวณข้อพับ ท้ายทอย รักแร้ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่อับ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก นอกจากนี้ควรสังเกตตนเองว่ากรณีรู้สึกตัวว่าร้อนมากแต่เหงื่อไม่ออก หัวใจเต้นเร็ว คล้ายจะเป็นลม ควรบอกเพื่อนข้าง ๆ และหาที่นั่ง นอน พัก  หรือหากเป็นกรณีที่ไม่รู้สึกตัวคนข้างเคียงควรลดอุณหภูมิ เช่น เช็ดตัว หากมีอาการหนักถึงขั้นหมดสติควรพบแพทย์โดยเร่งด่วน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ประจำปี 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ประจำปี 2567

(No. 556 of visitors)

    เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ประจำปี 2567โดยมี ผศ.นพ. นนท์ โสวัณณะ  เลขาฯ คณะกรรมการ Palliative care โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องประชุม CC2-802 (ห้องสโลป) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์

      การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับ คณะกรรมการ Palliative care โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นการจัดประชุมวิชาการด้าน Palliative care ครั้งแรกของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  มีวัตถุประสงค์เพื่อ มุ่งหวังให้สหวิชาชีพทางการแพทย์ตั้งแต่ อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน พยาบาล มีมุมมองที่เปิดกว้างต่อกระบวนการดูแลผู้ป่วย Palliative care และ นำไปสู่การเสียชีวิตที่เหมาะสม ไม่สร้างความทุกข์ให้กับผู้ป่วย ครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 

โครงการอบรมการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567

โครงการอบรมการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567

(No. 492 of visitors)

   เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 8.45  ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567  โดยมี ผศ.นพ.จตุวิทย์  หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย กล่าวรายงานวัตุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3  อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

   การจัดโครงการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล บุคลากรสายคลินิก และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งสิ้นจำนวน 220 คน   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มีการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการบริหาร ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

 คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(No. 451 of visitors)

เมื่อวันที่  2 เมษายน 2567   เวลา 08.30 น.  ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9  ชั้น 3  อาคารสิรินธร  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567

  สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567

  (No. 475 of visitors)

 • สุขสราญ สงกรานต์ มอนอ ประจำปี 2567

  สุขสราญ สงกรานต์ มอนอ ประจำปี 2567

  (No. 429 of visitors)

 • คณะกรรมการ (คปอ.) คณะแพทย์ รพ.มน. ลงพื้นที่มอบโปสเตอร์ให้ความรู้และมอบของเพื่อเป็นกำลังใจกับบุคลากรผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง

  คณะกรรมการ (คปอ.) คณะแพทย์ รพ.มน. ลงพื้นที่มอบโปสเตอร์ให้ความรู้และมอบของเพื่อเป็นกำลังใจกับบุคลากรผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง

  (No. 420 of visitors)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ประจำปี 2567

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ประจำปี 2567

  (No. 556 of visitors)

 • โครงการอบรมการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567

  โครงการอบรมการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567

  (No. 492 of visitors)

 • คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  (No. 451 of visitors)

Medical Education

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

(No. 111 of visitors)

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 19 เมษายน 2567
ลิงก์สำหรับสมัครสอบ ขั้นตอนที่ 1: https://forms.gle/uMtEu8p6HjxCr2LB8
ลิงก์สำหรับสมัครสอบ ขั้นตอนที่ 2: https://forms.gle/YKcCBQQRSo9djj6r8

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

(No. 154 of visitors)

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบผลการสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์
ขั้นตอนที่ 1: http://medednu.somee.com/CE1_2566-1 หรือ http://medednu2.somee.com/CE1_2566-1
ขั้นตอนที่ 2: http://medednu.somee.com/CE2_2566-1 หรือ http://medednu2.somee.com/CE2_2566-1

การยื่นคำร้องและการขออุทธรณ์ผลการสอบ
ผู้เข้าสอบที่ต้องการยื่นคำร้องและอุทธรณ์ผลการสอบ สามารถยื่นคำร้องตามแบบฟอร์ม เพื่อขอตรวจสอบผลคะแนนหรือการขออุทธรณ์ผลการสอบได้ ภายใน 3 วันทำการหลังประกาศผลการสอบ โดยให้ยื่นคำร้องด้วยการส่งแบบฟอร์มมาทางอีเมล mednuexam@nu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566)

(No. 163 of visitors)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566) เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้และส่งเสริม formative assessment ตามหลักเกณฑ์ในการประเมินผลของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สอบวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์
ผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 เวลา 08.10 น. – 08.30 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

 • การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

  การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

  (No. 111 of visitors)

 • ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

  ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

  (No. 154 of visitors)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566)

  (No. 163 of visitors)

News of Research Section

Student Affairs

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)

(No. 10,199 of visitors)

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)
ปรึกษาได้ทุกปัญหา
การเงิน การศึกษา สุขภาพกายและใจ เรื่องทั่วไป

ช่องทางติดต่อ
Line ID :  mscmednu
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  06 4069 3955
โทรศัพท์ภายใน :  0 5596 7848
ติดต่อโดยตรง :  พี่ปูเป้ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต

สายด่วนช่วยเหลือนิสิตแพทย์
แจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะ หรือปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข
ของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
website :  http://www.med.nu.ac.th

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

(No. 1,278 of visitors)

          วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวปัจฉิมโอวาท เนื่องในพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพื่อก้าวสู่ชั้น Clinic “ครึ่งทางสู่แพทย์ 7 ดาว” โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมสวมเสื้อกาวน์และผูกข้อมือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นิสิตแพทย์ที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่ชั้นคลินิก ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          กิจกรรมในภาคเช้า มีการเสวนา ในหัวข้อ “การเตรียมตัวและการปรับตัวในการเรียนระดับชั้นคลินิก” จากนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 - 6 และหัวข้อ “แนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับนิสิตแพทย์ในการเรียนและการใช้ชีวิตในระดับชั้นคลินิก” จากภาควิชาต่างๆ ได้แก่ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ และการบรรยายในหัวข้อ “MedNuLog Application และศูนย์ความรู้ด้านการแพทย์” จากงานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

          ในภาคบ่าย ท่านคณบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์แพทย์ เป็นประธานเปิดกล่าวเปิดโครงการและกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3   แพทย์หญิงวรรณา อาจองค์ ผู้อำนวยการแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพทย์ชัยกิจ อุดแน่น ผู้อำนวยการแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิตแพทย์ที่มาเข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จากนั้นจึงเป็นการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ บริเวณสวนสุภรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และซุ้มถ่ายรูปต่างๆ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ผู้ปกครองและรุ่นพี่รุ่นน้องต่างมาร่วมแสดงความยินดี

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์

(No. 1,240 of visitors)

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์ ณ ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้มีโอกาสพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิตแพทย์

โดยกิจกรรมภายในงานมีการลงทะเบียนผ่านระบบพัฒนานิสิตและกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร www.med.nu.ac.th/advisors โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตเข้าร่วมพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอรับคำปรึกษาทางด้านต่างๆ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตแพทย์สามารถรายงานการเข้าพบได้ทาง www.med.nu.ac.th/advisors หัวข้อ “แบบรายงานความคืบหน้าของนิสิตในที่ปรึกษา” และ “แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา” วงรอบประเมินที่ 2/2567 ได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

 • ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)

  ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)

  (No. 10,199 of visitors)

 • พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

  พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

  (No. 1,278 of visitors)

 • กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์

  กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์

  (No. 1,240 of visitors)

Services

Dean's Policy and Message

Dean's Policy and Message

Dean's Policy and Message

Read More

Medical Articles

Medical Articles

Medical Articles

Click

Personnel and Medical Student Services

Personnel and Medical Student Services

Personnel and Medical Student Services

Click

Announcements/Orders


Faculty Hymn