ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัลด้านการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือสมอง
รางวัลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
รางวัลโรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (Silver) ปี 2566
วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พันธกิจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Faculty of Medicine Naresuan University

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

Organizational Structure - Faculty of Medicine

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University Hospital

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

Departments - Faculty of Medicine

ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์

Academic Affairs

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

Administrative Sections - Faculty of Medicine

จิตอาสา

Naresuan Volunteers Club

MED NU Stories

PR News

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ONLINE ต่อการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ONLINE ต่อการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

(No. 68 of visitors)

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ONLINE

ต่อการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจะส่งแบบสอบถามความคิดเห็นรูปแบบออนไลน์

ไปที่ NU E -Mail ของท่าน ซึ่งการทำแบบสอบถามความคิดเห็นทางผู้จัดทำจะไม่ทราบตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม

โดยจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 และสามารถส่งแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้หากไม่สามารถเปิดอีเมล์แบบสอบถามนี้ได้ สามารถติดต่อสำนักงานสภา งานสรรหาติดตามและประเมินผล  โทรภายใน 1005

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ปิติ รัตนปรีชาเวช ภาควิชาออร์โธปีดิกส์ ได้รับพระราชทาน ทุนส่งเสริมบัณฑิตมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ปิติ รัตนปรีชาเวช ภาควิชาออร์โธปีดิกส์ ได้รับพระราชทาน ทุนส่งเสริมบัณฑิตมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2567

(No. 129 of visitors)

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ปิติ รัตนปรีชาเวช ภาควิชาออร์โธปีดิกส์

ได้รับพระราชทาน ทุนส่งเสริมบัณฑิตมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2567

โครงการประชุมวิชาการ พัฒนาศักยภาพการพยาบาลและการพัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

โครงการประชุมวิชาการ พัฒนาศักยภาพการพยาบาลและการพัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

(No. 483 of visitors)

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ
เข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลและการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ โทรศัทพ์ 0 5596 5268

การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 20

การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 20

(No. 1,169 of visitors)

การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง  ครั้งที่ 20

โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ประจำปี 2567

โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ประจำปี 2567

(No. 1,694 of visitors)

โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพ ระดับภาคของสาธารณสุขเขต 2, 3 (Regional Forum)

โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพ ระดับภาคของสาธารณสุขเขต 2, 3 (Regional Forum)

(No. 1,648 of visitors)

โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพ

ระดับภาคของสาธารณสุขเขต 2, 3  (Regional Forum)

เรื่อง Growth mindset for Better Healthcare System

วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ONLINE ต่อการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

  ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ONLINE ต่อการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

  (No. 68 of visitors)

 • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ปิติ รัตนปรีชาเวช ภาควิชาออร์โธปีดิกส์ ได้รับพระราชทาน ทุนส่งเสริมบัณฑิตมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2567

  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ปิติ รัตนปรีชาเวช ภาควิชาออร์โธปีดิกส์ ได้รับพระราชทาน ทุนส่งเสริมบัณฑิตมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2567

  (No. 129 of visitors)

 • โครงการประชุมวิชาการ พัฒนาศักยภาพการพยาบาลและการพัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

  โครงการประชุมวิชาการ พัฒนาศักยภาพการพยาบาลและการพัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

  (No. 483 of visitors)

 • การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 20

  การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 20

  (No. 1,169 of visitors)

 • โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ประจำปี 2567

  โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ประจำปี 2567

  (No. 1,694 of visitors)

 • โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพ ระดับภาคของสาธารณสุขเขต 2, 3 (Regional Forum)

  โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพ ระดับภาคของสาธารณสุขเขต 2, 3 (Regional Forum)

  (No. 1,648 of visitors)

News

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ที่ได้รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2567 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 20 “Innovation & Technology for Sustainable Society”

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ที่ได้รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2567 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 20 “Innovation & Technology for Sustainable Society”

(No. 73 of visitors)

วันนี้ (12 ก.ค.67) อาจารย์แพทย์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2567 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 20 “Innovation & Technology for Sustainable Society” ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

โดยในโอกาสนี้ รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศ.ดร.ภญ.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2567 แก่ผู้วิจัยที่มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ โดยในปีนี้ มีอาจารย์แพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล จำนวน 4 รางวัลดังนี้

.

 1. ผศ.นพ.เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ รางวัลนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณด้านงานวิจัย จากแหล่งทุนภายนอกสูงสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อันดับที่ 3

.

 1. ผศ.นพ.อรรควร มหัทธนตระกูล อาจารย์แพทย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ที่ได้รับอ้างอิง (Citation) สูงสุดปี 2566 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ อันดับที่ 2

.

 1. อ.นพ.ธีระชัย ธรรมาธิวัฒน์ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับรางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS สุดสุด ปี 2566 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพอันดับที่ 2 (ร่วม)

.

 1. ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ผอ.สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร และอาจารย์แพทย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด ประเภท สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ประจำปี 2566

.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลในปีนี้ และขอเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์แพทย์ท่านอื่น ๆ ในการสร้างผลงานวิจัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนพันธกิจของคณะ และมหาวิทยาลัย รวมถึงประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมต่อไป

โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพระดับภาค ของสาธารณสุขเขต 2,3 (Regional Forum) เรื่อง Growth mindset for Better Healthcare System

โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพระดับภาค ของสาธารณสุขเขต 2,3 (Regional Forum) เรื่อง Growth mindset for Better Healthcare System

(No. 212 of visitors)

   เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567  เวลา 08.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุวิทย์ หอวรรณภากร   รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย คณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพระดับภาค ของสาธารณสุขเขต 2,3 (Regional Forum) เรื่อง Growth mindset for Better Healthcare System ณ ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

    การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ แพทย์หญิงปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ  ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการ   นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ (CEO group 3 Bangkok Dusit Medical Service (PLC)) เภสัชกรสงกรานต์  มีชูนึก (ผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ./ ที่ปรึกษาศูนย์ HACC: NU)  พันเอกหญิง ดร.มลฤดี โภคศิริ  (ผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ./ ที่ปรึกษาศูนย์ HACC: NU) อาจารย์เพริศพักตร์  ศรีวุฒิพงษ์  (ที่ปรึกษาศูนย์ HACC: NU)  เภสัชกรหญิงผุสดี บัวทอง (ผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  บุคลากรในเขตสาธารณสุขเขต 2, 3 และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งสิ้น  190  คน จาก 30 โรงพยาบาล 8 จังหวัด   มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดและหลักการสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพจากเวทีการประชุมระดับชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพให้กับโรงพยาบาลในเขตสาธารณสุข 2, 3 และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลงานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล  

 ในการนี้ ภญ.กนกวรรณ แพรขาว  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้มอบรางวัลการประกวดการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้  และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมนำเสนอทุกท่าน

 

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

เรื่อง  การพัฒนาคุณภาพการดูแลเพื่อลดอัตราตายของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งในระยะ  Induction chemotherapy

ที่มีภาวะ Febrile neutropenia

ผู้นำเสนอผลงาน นางศิรินทิพย์  ฝักฝ่าย

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก

เรื่อง พัฒนาระบบบริการการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

(StrokeCare Pathway Improvement)

ผ็นำเสนอผลงาน พว.ชยกฤต  อาวกันทะ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง Real-Time Alert System for Patient's Blood Replacement

 Donation in Naresuan University Hospital

ผู้นำเสนอผลงาน ทนพญ.สุธิดา  ศาสตร์จีนพงษ์

 

โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเฉพาะด้าน (Specific Professional Nurse Competency) สู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเฉพาะด้าน (Specific Professional Nurse Competency) สู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

(No. 307 of visitors)

          เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567   คุณเนตรญา วิโรจวานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเฉพาะด้าน (Specific Professional Nurse Competency) สู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลกิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมี    โดยมี คุณนิตยา  เนียมหอม  รักษาการหัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษทั่วไป  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ห้องประชุม เอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

        การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและความรู้ในการดูแลผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัด  สามารถให้คำแนะนำ ขณะผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดและกลับไปอยู่ที่บ้านได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งให้การดูแลครบถ้วนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ RA สัญจร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ RA สัญจร

(No. 275 of visitors)

    เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567  ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์   เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ทีมวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ RA สัญจร  จัดขึ้นโดย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และชมรมการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนแห่งประเทศไทย (ThaiSRA)  ระหว่าง วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น อาคารสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

      การจัดการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นที่ให้ความรู้และถ่ายทอดทักษะการใช้อัลตราซาวด์นำทางในการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนสำหรับการผ่าตัด และเพื่อการระงับปวดหลังผ่าตัดให้กับวิสัญญีแพทย์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง และสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567

คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567

(No. 669 of visitors)

       เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2567  เวลา 13.00 น. ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในงานพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567  พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตแพทย์ ณ ห้องประชุม CC2-801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2

    การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ศิษย์ตลอดมา และยังเป็นสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามของไทย  นอกจากจะมีพิธีมอบพานดอกไม้ แด่อาจารย์แพทย์ตามประเพณีแล้ว ยังมีพิธีมอบโล่รางวัล อาจารย์แพทย์ “อาจารย์แพทย์ในดวงใจ” และโล่ประกาศเกียรติคุณด้านความประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรม จากแพทยสภา และคณะแพทยศาสตร์ รวมถึงประกาศนียบัตรแก่นิสิตแพทย์ที่ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2566  ตลอดจนตัวแทนนิสิตจากชมรมต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูคุณงามความดีต่อผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ต่อไป

 

ภาพโดย:  งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทย์ มน.ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร”

คณะแพทย์ มน.ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร”

(No. 1,239 of visitors)

       วันนี้ (27 มิ.ย.67) เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนคณบดีและบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร” ณ มิวเซียมนเรศวร (MUSEUM NARESUAN) ชั้น 4 อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

      ในการนี้ได้นำเสนอผลงานที่ได้จัดแสดงให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทราบ โดยผลงานที่ได้นำเสนอได้แก่

 1. 3D MEDICAL PRINTING CENTER ศูนย์เทคโนโลยีสามมิติทางการแพทย์ "สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ ด้วย 3D Printing เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติของศีรษะและใบหน้า และผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
 2. วัสดุปิดแผลไฟโบรอินที่ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ปราศจากเชื้อด้วยโอโซน
 3. Application THAI CLEFT CARE+ มิติใหม่แห่งการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในมือคุณ "ดูแลง่าย แค่ปลายนิ้ว"

 นิทรรศการดังกล่าวได้รับความร่วมมือนำผลงานมาจัดแสดงจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย สามารถรับชมได้ตลอดทั้งปี 2567 เพื่อแสดงถึงนวัตกรรมที่ภาคภูมิใจในตลอดระยะ 34 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ที่ได้รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2567 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 20 “Innovation & Technology for Sustainable Society”

  ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ที่ได้รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2567 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 20 “Innovation & Technology for Sustainable Society”

  (No. 73 of visitors)

 • โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพระดับภาค ของสาธารณสุขเขต 2,3 (Regional Forum) เรื่อง Growth mindset for Better Healthcare System

  โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพระดับภาค ของสาธารณสุขเขต 2,3 (Regional Forum) เรื่อง Growth mindset for Better Healthcare System

  (No. 212 of visitors)

 • โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเฉพาะด้าน (Specific Professional Nurse Competency) สู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

  โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเฉพาะด้าน (Specific Professional Nurse Competency) สู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

  (No. 307 of visitors)

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ RA สัญจร

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ RA สัญจร

  (No. 275 of visitors)

 • คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567

  คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567

  (No. 669 of visitors)

 • คณะแพทย์ มน.ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร”

  คณะแพทย์ มน.ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร”

  (No. 1,239 of visitors)

Medical Education

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

(No. 1,024 of visitors)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

สอบวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง CC2-801 (พื้นราบ) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

http://medednu.somee.com/NL3_MEQ_2566-3-name  หรือ  http://medednu2.somee.com/NL3_MEQ_2566-3-name

ผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ ห้องเรียน CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 เวลา 07.00 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567)

(No. 2,252 of visitors)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567) เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้และส่งเสริม formative assessment ตามหลักเกณฑ์ในการประเมินผลของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สอบวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์
ผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 เวลา 13.30 น. – 13.45 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567

(No. 3,507 of visitors)

ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบผลการสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์
นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6246 และ 6348 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6246-6348 หรือ http://medednu2.somee.com/Progress_test_6246-6348

นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6346 และ 6448 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6346-6448 หรือ http://medednu2.somee.com/Progress_test_6346-6448

นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6446 และ 6548 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6446-6548 หรือ http://medednu2.somee.com/Progress_test_6446-6548

นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6546 และ 6648 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6546-6648 หรือ http://medednu2.somee.com/Progress_test_6546-6648

นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6646 และ 6748 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6646-6748  หรือ http://medednu2.somee.com/Progress_test_6646-6748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

  (No. 1,024 of visitors)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567)

  (No. 2,252 of visitors)

 • ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567

  ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567

  (No. 3,507 of visitors)

News of Research Section

Student Affairs

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)

(No. 15,729 of visitors)

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)
ปรึกษาได้ทุกปัญหา
การเงิน การศึกษา สุขภาพกายและใจ เรื่องทั่วไป

ช่องทางติดต่อ
Line ID :  mscmednu
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  06 4069 3955
โทรศัพท์ภายใน :  0 5596 7848
ติดต่อโดยตรง :  พี่ปูเป้ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต

สายด่วนช่วยเหลือนิสิตแพทย์
แจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะ หรือปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข
ของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
website :  http://www.med.nu.ac.th

โครงการประชุมผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการประชุมผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

(No. 1,607 of visitors)

          วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ใหม่ ในโครงการประชุมผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อที่ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้มีโอกาสพบปะกับผู้ปกครองนิสิตแพทย์ รวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเรียนและกิจกรรมต่างๆ ในขณะเดียวกันที่ผู้ปกครองนิสิตแพทย์ก็จะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้อง MD 236 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          กิจกรรมภายในการประชุมมีการบรรยาย เรื่อง แนวทางการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปรีคลินิก การวัดและประเมินผลการเรียน และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรนันท์ วีรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ จิรานุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ชั้นปรีคลินิก,  การบรรยาย เรื่อง กฎระเบียบข้อบังคับ ทุนการศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และวัคซีนสำหรับนิสิตแพทย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ นายแพทย์ไพสิฐ โกสุม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต,  การบรรยาย เรื่อง ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (ศูนย์ MSC) และการปรับตัวในการเรียนในการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย โดย แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  อันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ใหม่ ในการเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อไป

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 (Humanized HEALTHCARE from Centers of Excellence to Community : การบริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 (Humanized HEALTHCARE from Centers of Excellence to Community : การบริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน)

(No. 2,524 of visitors)

วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 (Humanized HEALTHCARE from Centers of Excellence to Community : การบริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รวมถึงเจ้าหน้าที่งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต และตัวแทนนิสิตแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการ

สำหรับกิจกรรมค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 (Humanized HEALTHCARE from Centers of Excellence to Community : การบริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน) ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ

Route A
- โรงพยาบาลอุบลรัตน์ : นำเสนอ Home Care ที่ศูนย์ค้ำคูณและเครือข่าย Stroke Fast Track รวมถึงการรณรงค์ป้องกันพยาธิใบไม้ในชุมชน
- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดขอนแก่น
- วัดหนองแวง (พระอารามหลวง)

Route B
- โรงพยาบาลน้ำพอง : นำเสนอ Long Term Care และเครือข่าย Stroke Fast Track รวมถึงการรณรงค์ป้องกันพยาธิใบไม้ตับในชุมชน
- วัดหนองแวง (พระอารามหลวง)
- พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น

Route C
- บ้านกลางสวน : เป็นการนำเสนอการดำเนินงานของศูนย์ดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และมูลนิธิตะวันฉาย
- พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
- พระธาตุขามแก่น

เครดิตภาพ : ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 • ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)

  ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical Student Support Center : MSC)

  (No. 15,729 of visitors)

 • โครงการประชุมผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

  โครงการประชุมผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

  (No. 1,607 of visitors)

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 (Humanized HEALTHCARE from Centers of Excellence to Community : การบริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน)

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 (Humanized HEALTHCARE from Centers of Excellence to Community : การบริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน)

  (No. 2,524 of visitors)

Services

Dean's Policy and Message

Dean's Policy and Message

Dean's Policy and Message

Read More

Medical Articles

Medical Articles

Medical Articles

Click

Personnel and Medical Student Services

Personnel and Medical Student Services

Personnel and Medical Student Services

Click

Announcements/Orders


Faculty Hymn