28th ANNIVERSARY FACULTY OF MEDICINE, NARESUAN UNIVERSITY ๒๘ ปี แห่งความภาคภูมิใจ ๒๘ ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ผ่านการรับรองศูนย์ราชการสะดวก ระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) ปี 2564
คณะแพทยศาสตร์ คว้ารางวัล สำนักงานสีเขียว ระดับดีมาก รับมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Faculty of Medicine Naresuan University

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

Organizational Structure - Faculty of Medicine

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University Hospital

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

Departments - Faculty of Medicine

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

Administrative Sections - Faculty of Medicine

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University Hospital Foundation

จิตอาสา

Naresuan Volunteers Club

 • รายงานสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 รายงาน ณ เวลา 20.00 น.
 • รายงานสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 รายงาน ณ เวลา 20.00 น.
 • รายงานสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 รายงาน ณ เวลา 20.00 น.
 • รายงานสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 รายงาน ณ เวลา 20.00 น.

MED NU Stories

News

การประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองและรับการตรวจประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certify: SSCC)

การประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองและรับการตรวจประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certify: SSCC)

(No. 132 of visitors)

    เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองและรับการตรวจประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certify: SSCC) โดยได้รับเกียรติจากผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์สุรศักดิ์ โกมลจันทร์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ   แพทย์หญิงอารดา โรจนอุดมศาสตร์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ   นางระวีวรรณ พิสิฐพงศ์ธร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  นางสาวสุธาสินี มั่นจิรานุวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ณ ห้องประชุมทองจันทร์ ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยา และประธานคณะอนุกรรมการโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำเสนอภาพรวมโรงพยาบาล และการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  และนำเยี่ยมชมจุดให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  จากนั้นเข้ารับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อให้สถานบริการสุขภาพในระดับต่างๆสามารถให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ตามมาตรฐาน

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

(No. 117 of visitors)

  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 พร้อมกล่าวต้อนรับ   ณ ห้อง CC2-416 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2

    การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อาทิ ข้อมูลพื้นฐาน นโยบายการบริหารจัดการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน สิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ และเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะให้ได้รับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของแต่ละภาควิชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสอนหัตถการ การสอนวิชาการที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์แพทยสภา เพื่อให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเนตรญา วิโรจวาณิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ด้านบริหารดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเนตรญา วิโรจวาณิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ด้านบริหารดีเด่น ประจำปี 2564

(No. 112 of visitors)

    คณะแพทยศาสตร์ มน.ขอแสดงความยินดีกับ คุณเนตรญา วิโรจวาณิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ด้านบริหารดีเด่น ประจำปี 2564 จากสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) โดยเข้ารับรางวัลเข็มทองคำ พร้อมเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Green Nimman CMU Residence)

 

ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ป เรื่อง “เสี่ยงตาบอดจากการทำงานหากไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกัน” โดยภาควิชาจักษุวิทยา

ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ป เรื่อง “เสี่ยงตาบอดจากการทำงานหากไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกัน” โดยภาควิชาจักษุวิทยา

(No. 132 of visitors)

   วันนี้ (9 พฤษภาคม 2565 )  เวลา 13.00-14.00 น. ทีมงานรายการ Healthy Club ออกอากาศทางช่อง NBT 2HD (ออกอากาศทั่วประเทศ) ทุกวันอังคาร เวลา 08.30-9.00 น. เข้าจัดทำสกู๊ป เรื่อง “เสี่ยงตาบอดจากการทำงานหากไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกัน” ให้สัมภาษณ์โดย อาจารย์ นายแพทย์คณินท์ เหลืองสว่าง  จักษุแพทย์เชี่ยวชาญด้านจอตาและน้ำวุ้นตา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินรายการโดย คุณพิพัฒน์  อัฒพุธ      

ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ป เรื่อง “โรคอ้วนในเด็กยุค New Normal ภัยเงียบที่ต้องรีบแก้ไข” โดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ป เรื่อง “โรคอ้วนในเด็กยุค New Normal ภัยเงียบที่ต้องรีบแก้ไข” โดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์

(No. 126 of visitors)

   วันนี้ (9 พฤษภาคม 2565 )  เวลา 11.00-12.00 น. ทีมงานรายการ Healthy Club ออกอากาศทางช่อง NBT 2HD (ออกอากาศทั่วประเทศ) ทุกวันอังคาร เวลา 08.30-9.00 น. เข้าจัดทำสกู๊ป เรื่อง “โรคอ้วนในเด็กยุค New Normal ภัยเงียบที่ต้องรีบแก้ไข”  ให้สัมภาษณ์โดย นายมัธยันห์ แสนใจบาญ  นักกิจกรรมบำบัด และ กภ.ดุลย์โสภา ชัยรัตน์  นักกายภาพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินรายการโดย คุณพิพัฒน์  อัฒพุธ     

รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง รู้ทัน ป้องกัน การแพ้กุ้ง-ปู

รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง รู้ทัน ป้องกัน การแพ้กุ้ง-ปู

(No. 184 of visitors)

   เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.30-10.30 น. ผศ.นพ.บดินทร์ บุตรธรรม อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์สดในรายการห้องนั่งเล่าทางสถานีโทรทัศน์ NBT ช่วงคุยให้เคลียร์ ประเด็น รู้ทัน ป้องกัน การแพ้กุ้ง-ปู โดยมี คุณสินินาถ  ธนะไชย และ คุณณัฐมล  บุตรอิ่ม ดำเนินรายการ

 

                                                             >>>รับชมรายการ<<<

 • การประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองและรับการตรวจประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certify: SSCC)

  การประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองและรับการตรวจประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certify: SSCC)

  (No. 132 of visitors)

 • โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

  โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

  (No. 117 of visitors)

 • ขอแสดงความยินดีกับ คุณเนตรญา วิโรจวาณิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ด้านบริหารดีเด่น ประจำปี 2564

  ขอแสดงความยินดีกับ คุณเนตรญา วิโรจวาณิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ด้านบริหารดีเด่น ประจำปี 2564

  (No. 112 of visitors)

 • ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ป เรื่อง “เสี่ยงตาบอดจากการทำงานหากไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกัน” โดยภาควิชาจักษุวิทยา

  ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ป เรื่อง “เสี่ยงตาบอดจากการทำงานหากไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกัน” โดยภาควิชาจักษุวิทยา

  (No. 132 of visitors)

 • ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ป เรื่อง “โรคอ้วนในเด็กยุค New Normal ภัยเงียบที่ต้องรีบแก้ไข” โดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์

  ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ป เรื่อง “โรคอ้วนในเด็กยุค New Normal ภัยเงียบที่ต้องรีบแก้ไข” โดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์

  (No. 126 of visitors)

 • รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง รู้ทัน ป้องกัน การแพ้กุ้ง-ปู

  รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง รู้ทัน ป้องกัน การแพ้กุ้ง-ปู

  (No. 184 of visitors)

Medical Education

แนวทางการตรวจร่างกายและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาชีพแพทย์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

แนวทางการตรวจร่างกายและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาชีพแพทย์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

(No. 86 of visitors)

แนวทางการตรวจร่างกายและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาชีพแพทย์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

https://www.facebook.com/groups/2291987554275124

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

(No. 267 of visitors)

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบผลการสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 1: http://medednu.somee.com/MCQ_Part_I_2564_2  หรือ  http://medednu2.somee.com/MCQ_Part_I_2564_2

ขั้นตอนที่ 2: http://medednu.somee.com/MCQ_Part_II_2564_2  หรือ  http://medednu2.somee.com/MCQ_Part_II_2564_2

การยื่นคำร้องและการขออุทธรณ์ผลการสอบ

    ผู้เข้าสอบที่ต้องการยื่นคำร้องและอุทธรณ์ผลการสอบ สามารถยื่นคำร้องตามแบบฟอร์ม เพื่อขอตรวจสอบผลคะแนนหรือการขออุทธรณ์ผลการสอบได้ ภายใน 3 วันทำการหลังประกาศผลการสอบ โดยให้ยื่นคำร้องด้วยการส่งแบบฟอร์มมาทางอีเมล mednuexam@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4

(No. 226 of visitors)

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4

รับสมัครระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565

ลิงก์สำหรับสมัครสอบ : https://forms.gle/fa9SrkSToc4y2PdU7

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

 • แนวทางการตรวจร่างกายและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาชีพแพทย์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

  แนวทางการตรวจร่างกายและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาชีพแพทย์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

  (No. 86 of visitors)

 • ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

  ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

  (No. 267 of visitors)

 • การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4

  การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4

  (No. 226 of visitors)

News of Research Section

Student Affairs

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 (The Art of Holistic Medicine in Cultural Pluralism : ศิลป์แห่งการแพทย์องค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 (The Art of Holistic Medicine in Cultural Pluralism : ศิลป์แห่งการแพทย์องค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย)

(No. 7 of visitors)

          วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 (The Art of Holistic Medicine in Cultural Pluralism : ศิลป์แห่งการแพทย์องค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย) โดยมีตัวแทนนิสิตแพทย์และเจ้าหน้าที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยตัวแทนนิสิตนักศึกษาแพทย์และผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 308 คน จาก 21 สถาบันโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา

          สำหรับกิจกรรมค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 (The Art of Holistic Medicine in Cultural Pluralism : ศิลป์แห่งการแพทย์องค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย) ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. มีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง "ศิลป์แห่งการแพทย์องค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย" วิทยากรโดย นายแพทย์มูฮัมหมัดอาลี กระโด นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จากโรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี  แพทย์หญิงนภัทร แผ่ผล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2560) จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  และ นายแพทย์มูฮำหมาด ละใบจิ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นายกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข  จากนั้นในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษาแพทย์และการตั้งความคาดหวังร่วมกัน การประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษา และการประชุมอนุกรรมการจริยธรรม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00-09.00 น. เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ในธีม “บทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการดูแลสุขภาพชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม” ณ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และ ในธีม “บทบาทของผู้นำต่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของคนในชุมชน” ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  เวลา 09.00-15.00 น. กิจกรรม “ความหลากหลายของวัฒนธรรมกับปัญหาทางการแพทย์" ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยแบ่งเป็น 3 สาย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนและสำรวจปัญหาสุขภาพกับบริบทวัฒนธรรมในพื้นที่ ได้แก่

- สายที่ 1 กิจกรรมลงชุมชนยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมีกิจกรรมเด่นเรื่อง “การส่งเสริมการศึกษาอัลกุรอานกับการเลิกบุหรี่”

- สายที่ 2 กิจกรรมลงชุมชนเขานา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมเด่นเรื่อง “การส่งเสริมการฉีดวัคซีน COVID-19 ในบริบทสังคมมุสลิมผ่านระบบผู้นำชุมชน”

- สายที่ 3 กิจกรรมลงชุมชนทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมเด่นเรื่อง “การส่งเสริมการฟื้นฟูผู้สูงอายุในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมแบบครบวงจร”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. เป็นการนำเสนอข้อคิดและความประทับใจที่ได้จากการลงชุมชนในรูปแบบการแสดงละคร ในหัวข้อ "ของขวัญจากจริยธรรมสัญจร" โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้พบกับประสบการณ์และมุมมองที่เห็นถึงความแตกต่างและหลากหลายของผู้คน วัฒนธรรม สถานที่ ซึ่งความหลากหลายนั้น “มีความงดงามซ่อนอยู่เสมอ” ผ่านการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาชีพแพทย์ต่อไป

เครดิตภาพ : ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 “เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว” ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 “เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว” ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom

(No. 51 of visitors)

          วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 “เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว” ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับวิทยากรจาก แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์  อาจารย์ ดร.นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ  และ พลตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิฎาพล วัฒนกูล รวมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการ  โดยมี แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ณ ห้องประชุม Telemedicine 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          กิจกรรมภายในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 “เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว” ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “คุณภาพและความปลอดภัยในการประกอบวิชาชีพ” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์  “กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ  “การบริหารความเสี่ยงแนวทางป้องกันและข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกฟ้อง” วิทยากรโดย พลตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิฎาพล วัฒนกูล และมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การใช้ชีวิตของแพทย์จบใหม่” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาชั้นคลินิก  อาจารย์แพทย์หญิงศิดายุ สุริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  อาจารย์แพทย์หญิงตติมา กล่อมจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต  และ อาจารย์แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์  ปิดท้ายด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "รัก ผูกพันธ์ ภูมิใจ มหาวิทยาลัยนเรศวร" โดย งานศิษย์เก่า กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

          การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงการเป็นแพทย์ที่ดี เป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพแพทย์ที่ดีพร้อม มีเจตคติที่ดีในการเป็นแพทย์ ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างนิสิตแพทย์และคณะแพทยศาสตร์ให้มีมากยิ่งขึ้น

เครดิตภาพ :
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

(No. 281 of visitors)

          วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวปัจฉิมโอวาท เนื่องในพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพื่อก้าวสู่ชั้น Clinic “ครึ่งทางสู่แพทย์ 7 ดาว” พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว  ดร.กวิชช์ ธรรมิสร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุรธา วัฒนะชีวะกุล  รวมถึง อาจารย์แพทย์หญิงอรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ชัยกิจ อุดแน่น ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกล่าวแสดงความยินดีแก่นิสิตแพทย์

          กิจกรรมในภาคเช้า มีการเสวนา เรื่อง “การเตรียมตัวและการปรับตัวในการเรียนระดับชั้นคลินิก” ดำเนินรายการโดย อาจารย์แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมด้วยตัวแทนนิสิตแพทย์ จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกต่างๆ มาเสวนาให้ความรู้ในการเรียนชั้นคลินิก โดยการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Online  อีกทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม ร่วมกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ที่ได้เลื่อนขึ้นสู่ชั้นคลินิก พร้อมนำทีมคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ให้คำแนะนำแก่นิสิตในหัวข้อ “คำแนะนำสำหรับนิสิตแพทย์ในการเรียนและการใช้ชีวิตในระดับชั้นคลินิก” ณ ประชุม Telemedicine 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          ในภาคบ่าย ท่านคณบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่นิสิตแพทย์ที่มาเข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม CC2-801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2   จากนั้นจึงเป็นการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ บริเวณสวนสุภรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 (The Art of Holistic Medicine in Cultural Pluralism : ศิลป์แห่งการแพทย์องค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย)

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 (The Art of Holistic Medicine in Cultural Pluralism : ศิลป์แห่งการแพทย์องค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย)

  (No. 7 of visitors)

 • โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 “เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว” ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom

  โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 “เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว” ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom

  (No. 51 of visitors)

 • พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

  พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

  (No. 281 of visitors)

Services

Dean's Policy and Message

Dean's Policy and Message

Dean's Policy and Message

Read More

Medical Articles

Medical Articles

Medical Articles

Click

Personnel and Medical Student Services

Personnel and Medical Student Services

Personnel and Medical Student Services

Click

Announcements/Orders


Faculty Hymn